ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมาก ทั้งเรื่องการเกิดแหล่งเชื้อโรคสะสม การรั่วไหลของขยะออกสู่ขยะกลายเป็นขยะทะเล ซึ่งต้องใช้เวลา
และงบประมาณในการกำจัดจำนวนมาก ทั้งยังไม่รวมค่าเสียหายเชิงทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการเผา และการฝังกลบซึ่งก่อให้เกิดมลพิษ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย