AquaTank

คือ กล่องโปร่งตัวโมดูลาห์รับน้ำหนักสูง ที่ผลิตจากวัสดุ Recycle Polypropylene
ที่ใช้สำหรับการหน่วงหรือกักเก็บน้ำจากพายุฝน ที่ออกแบบมาเพื่องานระบบการ
กักเก็บน้ำฝนจากหลังคาหรือน้ำซึมจากผิวดิน เพื่อสร้างแก้มลิงเก็บน้ำฝนให้กับพื้น
ที่บริเวณนั้น

AquaTank สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่าย โดยการนำ AquaTank
ฝังไว้ในใต้ดิน ในพื้นที่เปิดโล่ง เช่นลานกว้าง สนามหญ้า, สนามกีฬา, ร่องน้ำปลูกพืช
(bio-swales), สวนรับน้ำฝน (Rain garden) ลานจอดรถที่ใช้ระบบพื้นซึมน้ำ หรือใช้
ควบคู่กับงานที่ต้องการสร้างถังหน่วงน้ำฝน ในพื้นที่ก่อสร้างที่มีพื้นที่จำกัด โดยสามารถแทรกเข้าไปตามพื้นที่ว่างระหว่างโครงสร้างฐานรากอาคารได้ และยังสามารถนำไปใช้บนสวนบนหลังคา หรือกระบะต้นไม้บนหลังคาเพื่อลดความลึกของก้นกระบะต้นไม้ และลดปริมาณและน้ำหนักของดินในกระบะต้นไม้ได้

AquaTank มีขนาดให้เลือกหลายขนาดเพื่อความเหมาะสม และการใช้งานยังสามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำได้โดยการนำ AquaTank มาซ้อนกันได้หลายชั้น เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละสถานที่หรือประเภทอาคารได้

Advantages
• สามารถรับน้ำหนักได้สูง ซึ่งทำให้สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีรถสัญจรได้
• เพื่อความแข็งแรงสูงสุดจึงใช้ระบบ Interlock ในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
• ประกอบ, ติดตั้งง่าย และ ใช้พื้นที่น้อยในการขนส่ง
• สามารถออกแบบให้รองรับตามปริมาณน้ำที่ต้องการ
• ช่วยเพิ่มคะแนนในการพิจารณาของโครงการที่ขอการรับรองของ LEED ในด้าน SS, WE and MR Credit BCA Green Mark points
.