มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก)

Product: AquaShield PVC
Area : 1,000 Sq.m.
Completion :  2016
Detail : ขอขอบคุณโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนครนายก ที่ให้ความไว้วางใจ Zillion Innovation
ในการเข้าติดตั้งระบบกันซึมบริเวณดาดฟ้าอาคารเรียนปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์