FAR Bonus คืออะไร อยากมีพื้นที่อาคารเพิ่มต้องอ่าน !!

 

FAR Bonus คืออะไร

มาตรการส่งเสริมการพัฒนาด้วยการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR)
ให้สูงขึ้นจากตัวเลขที่ผังเมือง รวมได้กำหนดไว้เพื่อ จูงใจให้เอกชน เข้ามาร่วมเพิ่มพื้นที่สาธารณะในเมือง
ทำให้เอกชนสามารถ สร้างอาคารให้มีพื้นที่มากขึ้น ภายใต้เงื่อนไข กำหนดไว้สูงสุด 20%

ข้อกำหนด (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จากผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครฯ

 • 1. การจัดให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ

  2. การจัดให้มีที่จอดรถยนต์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

  3. การจัดให้มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้อยู่อาศัยเดิมในพื้นที่โครงการ

  4. การจัดให้มีที่กักเก็บน้ำฝน

  5. การจัดให้มีอาคารเขียว หรือ อาคารประหยัดพลังงาน

  6. การจัดให้มีพื้นที่ว่างเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ สวนสาธารณะริมน้ำ

  7. การจัดให้มีพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

  8. การจัดให้มีพื้นที่เพื่อการจัดระเบียบทางเท้า

  9. การจัดให้มีถนนหรือทางสัญจรสาธารณะ ที่ใช้เป็นทางลัดระหว่างถนนสาธารณะ 2 สาย

  10. การจัดให้สถานดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุในเวลากลางวัน

 

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร     :   090-550-4493     

Line@ :   https://lin.ee/yVleC6l