นวัตกรรมเมืองสีเขียว Smart Environment


นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environment เป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายประเทศให้ความสนใจในการพัฒนาให้เกิดขึ้น เพื่อให้เข้ากับยุค 4.0 โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การบริหาร จัดการของเสีย และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่ม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ในประเทศไทย ภาครัฐมีเเนวคิดการพัฒนา “เมือง” ให้ “Smart” ด้วยการใช้ประโยชน์จากเเนวคิดที่ดีตอบโจทย์การใช้ชีวิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร การจัดการเมืองในแต่ละด้านอย่างตรงจุด โดยเน้นสร้างเมืองที่ประชาชน หรือ ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

โดย Zillion Innovation เป็นผู้นำนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะที่มีส่วนในการสร้างเมืองสีเขียว ไม่ว่าจะเป็น GreenWall , GreenRoof

– ช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ ทั้งฝุ่น PM 10 , PM 2.5 และควันจากรถยนต์
– ช่วยให้ที่อยู่อาศัยร่มรื่น ร่มเย็น ลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ
– ปลูกผักปลอดสารพิษ หรือหลังคากินได้
-ประหยัดพื้นที่ในการปลูก สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่น้อยแต่ต้องการพื้นที่สีเขียว
– ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม น่าอยู่

Water Storage System

AquaTank เป็นกล่องโปร่งตัวโมดูลาห์รับน้ำหนักสูง ที่ผลิตจากวัสดุ Recycle Polypropylene ออกแบบมาเพื่องานระบบการกักเก็บน้ำฝนจากหลังคาหรือน้ำซึมจากผิวดิน เพื่อสร้างแก้มลิงเก็บน้ำฝนให้กับพื้นที่บริเวณนั้นแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งยังช่วยป้องกันน้ำท่วมจากน้ำรอระบายได้อีกด้วย

 

สำหรับท่านใดที่สนใจหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับสวนแนวตั้ง สวนบนดาดฟ้าและ ระบบกักเก็บน้ำ สามารถติดต่อได้ที่เพจ Zillion Innovation หรือ E-mail: [email protected] หรือ โทร 02-1569823